Muzeji Hrvatskog zagorja

Stručno osposobljavanje

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 102/12, 16/17) i Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. g. (Klasa: 130-01/18-01/0002, ur. broj: 532-02/1-18-06 od 19. studenog 2018. g.), ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja objavljuje

Javni poziv

za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2018. g.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje

1. Kustos/ica - pripravnik/ca
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
Uvjeti
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) smjer povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije ili muzeologije kao jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika

2. Muzejski pedagog/ica - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
Uvjeti
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) društvenog, humanističkog, umjetničkog ili prirodoslovnog smjera kao jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika

3. Muzejski tehničar/ka - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
Uvjeti
- srednja stručna sprema
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - diploma fakulteta ili potvrda o završenom fakultetu, za radna mjesta pod točkama od 1. do 2., odnosno svjedodžba za radno mjesto pod točkom 3.
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
- potvrda o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
- dokaz o znanju stranog jezika, i to indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika (za radna mjesta od 1.-2.)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika)

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Hrvatskog zagorja da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave stranicama i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica s naznakom “Zapošljavanje pripravnika red. broj:_____.

Natječaj je otvoren od 29. 11. do 6. 12. 2018. g.


Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte.

Ur.broja: 01-769/18

Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-732/18) od 14.11.2018. bit će u utorak, 27. studenog 2018. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.


***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-732/18
Gornja Stubica, 14. studeni 2018. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, (''Narodne novine'', broj 57/12, 120/12, 16/17), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeje Hrvatskog zagorja za 2018. godinu, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica i to:

1. Kustos – 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom Uvjeti:
- magistar/magistrica, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica: povjesničar/ka, povjesničar/ka umjetnosti, arheolog/inja, etnolog/inja ili muzeolog/inja.
- znanje jednog svjetskog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu.

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Izabrani polaznici nisu službenici Muzeja Hrvatskog zagorja, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta i naziv radnog mjesta) te sve tražene priloge. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:
1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
4. dokaz o radnom stažu,
5. presliku osobne iskaznice,
6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Popis prijavljenih kandidata/kinja Muzeji Hrvatskog zagorja dostavljaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a i web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa red. br. ____ “ na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica.


Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
24. rujna 2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-587/18
Gornja Stubica, 24. rujna 2018. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, (''Narodne novine'', broj 57/12, 120/12, 16/17), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeje Hrvatskog zagorja za 2018. godinu, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica:

Preuzmite:
Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja - pdf