Muzeji Hrvatskog zagorja

Stručno osposobljavanje

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-732/18
Gornja Stubica, 14. studeni 2018. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, (''Narodne novine'', broj 57/12, 120/12, 16/17), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeje Hrvatskog zagorja za 2018. godinu, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica i to:

1. Kustos – 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom Uvjeti:
- magistar/magistrica, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica: povjesničar/ka, povjesničar/ka umjetnosti, arheolog/inja, etnolog/inja ili muzeolog/inja.
- znanje jednog svjetskog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu.

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Izabrani polaznici nisu službenici Muzeja Hrvatskog zagorja, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta i naziv radnog mjesta) te sve tražene priloge. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:
1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
4. dokaz o radnom stažu,
5. presliku osobne iskaznice,
6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Popis prijavljenih kandidata/kinja Muzeji Hrvatskog zagorja dostavljaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a i web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa red. br. ____ “ na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica.


Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
24. rujna 2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-587/18
Gornja Stubica, 24. rujna 2018. godine

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, (''Narodne novine'', broj 57/12, 120/12, 16/17), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeje Hrvatskog zagorja za 2018. godinu, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica:

Preuzmite:
Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzejima Hrvatskog zagorja - pdf