Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-523/17
U G. Stubici, 31.07.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za sluižbenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 74/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Muzej „Staro selo“, Kumrovec i UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić.

Preuzmite: Javni natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-60/17
U G. Stubici, 06.02.2017.

Muzeji hrvatskog zagorja, Gornja Stubica raspisuju na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u ustrojbenim jedinicama Muzeja Hrvatskog zagorja.

Preuzmite: Javni natječaj

***

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-996/16
U G. Stubici, 29.11.2016.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja v.d. ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić
1. čistačica
– 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završena osnovna škola, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 110/15) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima čistačice u trajanju od najmanje tri mjeseca.
• životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto čistačice u MHZ«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Muzeji Hrvatskog zagorja
V.d. ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
Obavijest - JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

Intervju s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja (ur.broj: 01-872/16) održati će se u utorak, 29.11.2016. u Upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja biti će telefonski obaviješteni.

***
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Muzeja Hrvatskog zagorja


11.11.2016.

Na osnovi članka 38. stavka 2. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15) i članka 26. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, Muzejsko vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA


Za ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja, može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
- životopis s opisom dosadašnjeg rada,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Hrvatskog zagorja,
- dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika),
- dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija,
- dokaz o državljanstvu (preslika),
- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, 49245 Gornja Stubica, Samci 64, s naznakom «Javni natječaj za ravnatelja muzeja - ne otvarati».

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-872/16
U G. Stubici, 07.11.2016.Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/16-01/0293, Ur.broj: 532-06-02-02/6-16-02 od 02.11.2016.) v.d. ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

1. kustos
– 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) – povjesničar/ka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na PC-u i položen stručni ispit.
Ugovor o radu zasniva se na neodređeno vrijeme.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Muzej „Staro selo“, Kumrovec

2. čistačica
– 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završena osnovna škola, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 110/15) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine za kustosa te tri mjeseca za čistačicu.
• životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto u MHZ, UJ ____, br. ____«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Muzeji Hrvatskog zagorja
V.d. ravnateljica:
Nadica Jagarčec