Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-432/20) od 2.10.2020. biti će u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine on line.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-432/20
U G. Stubici, 2.10.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja i i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/18-01/1764, Urbroj: 532-06-02-02/6-19-02, za potrebe projekta Living Castles (Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
1. stručni suradnik na projektu (kustos/ica, muzejski pedagog/ica) –1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, temeljna informatička osposobljenost i vještine. Položen stručni ispit za zvanje kustosa ili muzejskog pedagoga ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mjesta.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
30.9.2020.
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-342/20) od 11.8.2020. biti će u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.


17.09.2020.
Razgovor koji se trebao održati u petak, 18. rujna 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica odgađa se zbog bolovanja predsjednice komisije.
O novom terminu kandidati će biti obaviješteni.

14.09.2020.
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-342/20) od 11.8.2020. biti će u petak, 18. rujna 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

07.09.2020.
Razgovor vezan za Javni natječaja (ur. broj: 01-342/20) koji se trebao održati u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica odgađa se. O novom terminu kandidati će biti obaviješteni.

31.08.2020.
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-342/20) od 11.8.2020. biti će u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom biti obavješteni e-poštom.

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-342/20
U G. Stubici, 11.08.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa: 112-01/20-01/0067, Urbroj: 532-06-02-02/6-20-02, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. zaštitar/ka-vrtlar/ica – 1 izvršitelj/ica
, sa sljedećim stručnim uvjetima: srednja stručna sprema, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i zaštitarska licenca. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju zaštitarsku licencu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis
• presliku Rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova zaštitara.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom:
»Za natječaj za prijem u radni odnos za zaštitar/ka-vrtlar/ica“.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena. Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-99/20) od 25.02.2020. biti će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-99/20
U G. Stubici, 25.02.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja i članka 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (zamjene za duže bolovanje i sezonski poslovi)

1. vrtlar/ica
– 2 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: NKV/SSS, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen ispit vozača B kategorije. Opis poslova: obavlja sve poslove na hortikulturnom održavanju te održava čistoću u svim prostorima Muzeja, vodi brigu o svim strojevima, uređajima i alatima koje upotrebljava u obavljanju redovnih poslova vrši kontrolu ispravnosti opreme i sredstava i svih instalacija, radi sitne popravke inventara MHZ-a, obavlja manje građevinske radove i popravke, obavlja poslove vozača za potrebe poslovanja MHZ-a, pomaže stručnim i tehničkim radnicima pri uređenju izložbi i prema potrebi pomaže čuvanje stalnog postava ili povremenih izložbi.

2. vodič/ica – 10 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Opis poslova: prihvaćanje i vođenje posjetitelja, čuvanje postava, preuzimanje najava te evidentiranje broja posjetitelja, prodaja ulaznica i robe na prodajnim mjestima te vođenje brige i evidencije o zaprimljenoj i prodanoj robi, robnim zalihama i ostvarenom gotovinskom prihodu, ispomoć u pripremanju, organizaciji i provođenju pedagoško-edukativnih radionica, ispomoć pri pripremanju i postavljanju izložaba i obavljanje i drugih poslove povjerenih od voditelja/ice ustrojbene jedinice ili ravnatelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto“ i nazivom radnog mjesta.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec

***
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-58/20) bit će u petak, 28. veljače 2020. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-58/20
U G. Stubici, 29.02.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja i članka 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena za duže bolovanje)
1. kustos/ica – 1 izvršitelj/ica
, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) – arheolog/inja, povjesničar/ka, muzeolog/inja najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, temeljna informatička osposobljenost i vještine. Položen stručni ispit za zvanje kustosr ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu (za kustosa).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u radni odnos za kustosa/icu“.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec