Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-35/23
U G. Stubici 26. 1. 2023.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme


1. Kustos/ica – 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – arheologija ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03,105/04,174/04 i 46/07.), najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika i temeljna informatička osposobljenost i vještine. Položen stručni ispit za zvanje kustosa ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku.
2. muzejski tehničar – 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u, poznavanje jednog svjetskog jezika i položen stručni ispit za muzejskog tehničara/muzejsku tehničarku ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku.

PREUZMITE: Javni poziv - natječaj

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: „Za natječaj za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj
Jurica Sabol