Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
U G. Stubici, 21.12.2020.
Ur.broj: 01-543/20
objava u Narodnim novinama: 30.12.2020.

U skladu s člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19) i člankom 32. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja (Ur.broj: 01-597/20 od 10.12.2020.) Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Hrvatskog zagorja


Za ravnatelja/icu Muzeja Hrvatskog zagorja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
• najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
• odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
• znanje jednog svjetskog stranog jezika.

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

• životopis;
• domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
• dokaz o znanju jednog stranog jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika),
• dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Hrvatskog zagorja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom,
u svrhu odabira kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U G. Stubici, 21.12.2020.
Ur.broj: 01-543/20


Predsjednica Upravnog vijeća
Muzeja Hrvatskog zagorja
dr. sc. Goranka Horjan

***
Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-432/20) od 2.10.2020. biti će u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine on line.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Ur.broj: 01-432/20
U G. Stubici, 2.10.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja i i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/18-01/1764, Urbroj: 532-06-02-02/6-19-02, za potrebe projekta Living Castles (Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
1. stručni suradnik na projektu (kustos/ica, muzejski pedagog/ica) –1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, temeljna informatička osposobljenost i vještine. Položen stručni ispit za zvanje kustosa ili muzejskog pedagoga ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
• životopis
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64 s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mjesta.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
Nadica Jagarčec