Muzeji Hrvatskog zagorja

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13), podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.

Zakon uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Muzeji Hrvatskog zagorja omogućuju i osiguravaju ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti svog djelovanja. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduju, stvaraju, raspolažu i nadziru Muzeji Hrvatskog zagorja.

Katalog informacija

Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadziru Muzeji Hrvatskog zagorja sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja,
namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Muzeja Hrvatskog zagorja.

Katalog informacija Muzeja Hrvatskog zagorja
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija MHZ-a
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzejima Hrvatskog zagorja. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno na web stranicama, bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, 24245 Gornja Stubica, Samci 64 ili putem
elektronske pošte: marketing@mhz.hr.

Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja
Stubica, Samci 64.


Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (.csv format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (.pdf format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (.csv format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu